Daily Archives: September 28, 2015

Tagalog / Filipino Tutorial ( I-Wintess / apartment)

Tagalog /Filipino Tutorial

 

Vocabulary from the video clip

Tagalog / Filipino tutorial through the video clip

                                   Apartment

 • Para sa milyun-milyong patay sa mga pampublikong sementeryo, hindi pa ito ang kanilang huling hantungan.
 • Kadalasang sa maliliit at patong-patong na konkretong nitso, na kung tawagi’y “apartment,” umuupa ng pansamantalang himlayan ang mga namayapang kapus-palad na walang pambili sa kakarampot na espasyo ng lupaing mapaglilibingan.
 • Matapos ang ilang taong kontrata sa mga apartment, tatanggalin na ang mga labi, isisilid sa kani-kaniyang sako at hihintaying balikan ng mga kaanak upang mailipat ng himlayan.
 • Subalit karamihan sa mga namayapa ay nalimutan na o ‘di kaya’y tinanggal nang ‘di nalalaman ng kanilang mga pamilya.
 • Kamuntik nang ganito ang kahantungan ng labi ni Adrian Lapeña, apat na taong gulang na batang lalaking yumao noong 2009.
 • Pinasok nina Howie Severino at ng kaniyang pangkat ang Navotas City Cemetery upang idokumento ang halos araw-araw na pagtanggal ng mga labi mula sa mga apartment.
 • Nagkataong sila ang nakasaksi sa pagtanggal ng mga labi ni Adrian mula sa apartment at doo’y napaisip kung bakit hindi siya binalikan ng kaniyang pamilya.
 • Hinalughog nila ang syudad upang mahanap ang pamilya ng bata at nalaman ang isang nakapanlulumong katotohanan kasabay ng isang matalim na paalala na ang bawat nagagambalang mga labi ay may malalim at emosyonal na istorya.
 • Kadalasan  – often times
 • Kadalasan sa mga lasing ay nadidisgrasyo. Often times, drunk got accident.
 • Kadalasan buwan ng agosto ay maraming bagyo. Often times, there are many storms in the month of August/ August has the most storms.
 • Pansamantala- temporary
 • Pansamatalang tumigil kami sa paliparan.                       Temporarily we stayed at the airport.
 • Pansamantalang tumigil ang ulan,                                    Temporarily the rain had stopped.
 • Pansamantalang walang ilaw sa bayan. Temporarily, there is no electricity or light in the town. 
 • Kapus-palad – poverty -stricken , hard – up, destitute
 • Kapus -palad talaga ang babaeng ‘yan.                               That girl is really needy / hard-up.
 • Maraming mga kapus-palad ang lumuwas ng Manila.    Many destitute people came to Manila.
 • Ayaw ko maging kapus-palad.                                            I dont like to be poverty-stricken.  
 • Matapos ang ilang Taon– after few years
 • Matapos ang ilang taon, bumalik kami sa Pinas. After few years, we came back to the Philippines.  
 • Yumaman din siya pagkatapos ng ilang taon. After few years, she got rich.
 • Matapos ang ilang taon, naayos muli ang Tacloban. After few years, Tacloban is now fine/fixed.
 • Nakapanlulumong katototohanan – depressing facts, disheartening truth Nakapanlulumong katotohanan na hiwalay na sila ng nobyo niya. A disheartening fact that she and her BF are over now.
 • Nakakapanlumong katotohanan na naiwan kami ng eroplano. A depressing fact that we were left behind by the plane/ not able to catch the plane.
 • Nakapanlulumo naman ang sakti niya. His illness is depressing.

 

Live classes with our expert tutorial contact us at

elaictagalog@gmail.com

skype id : elaic.tagalog

mobile # +639330114275